Komitet Wyborczy Wyborców
Ze Śląska - Nie z Partii


Komitet został utworzony w celu zgłoszenia kandydata na senatora
Dariusza Lucjana Dyrdy w wyborach uzupełniających do Senatu RP w okręgu wyborczym nr 75,
zarządzonych na dzień 08 lutego 2015r.REJESTR WPŁAT (Kodeks Wyborczy Art. 140. § 1. pkt.2)

wpłat o wartości przekraczającej łącznie od jednej osoby fizycznej kwotę minimalnego wynagrodze- nia za pracę, ustalanego na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wy - Dziennik Ustaw Nr 21 - 1534 - Poz. 112


data wysokość wpłaty dane osoby fizycznej


REJESTR ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW (Kodeks Wyborczy Art. 140. § 1. pkt.1)

 

data wysokość kredytu oprocentowanie zobowiązania poręczycieli termin spłaty inne warunki

 

ZOBACZ SPRAWOZDANIE